Thứ Tư, 19 tháng 12, 2007

Người cắn...

Hê hê, con người có hàm răng cũng lợi hại phết! Không phải chỉ để ăn, để cạp, mà còn để cắn! Người cắn chó, người cắn gấu, người cắn trăn, và người cắn người!Đừng cắn tôi! Please don't bite me!!!